Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

 

 

Leden van de MR

Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit de volgende leden:

Namens de ouders:

G.Stokker (voorzitter)
J. Douwenga  + GMR
E. Roose
S. Loos (penningmeester)

Namens het personeel:

L. Broer
S. Temel
S. Bakker
R. Theben Tervile

Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders,

Van harte welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad van O.B.S. Molenbeek. Via deze pagina willen wij u, als vertegenwoordigers van ouders en personeel van onze school, graag op de hoogte brengen van ons bestaan en onze werkzaamheden.

Wij zijn er voor uw kind, voor u en voor de school

Door het voeren van regelmatig overleg tussen ouders, leerkrachten en de directie over allerlei zaken in en rond de school willen wij graag bijdragen aan een door u herkenbare identiteit van de school en de manier waarop dit wordt ingevuld in de dagelijkse praktijk. Wij willen de ouders, leerkrachten en de school graag verbinden.

Wat doen wij als MR wel en wat niet?

Vanuit onze rol behartigen wij de collectieve belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten in de school. Wij denken mee over het beleid van de school en wij zijn bevoegd om met directie en het schoolbestuur de onderwerpen te bespreken die de school aangaan. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht. Instemmingsrecht is het ‘zwaarste’ recht en dit houdt in dat het schoolbestuur zonder instemming van de MR besluiten die onder dit recht vallen niet kan nemen. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Al deze zaken zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Maar wat doen wij dan niet? Wij komen niet in actie op basis van individuele klachten, problemen of belangen. Als ouder kunt u hiervoor terecht bij de leerkracht, de directeur en indien die klacht dan nog niet is opgelost, bij de klachtencommissie. Indien echter meerdere ouders eenzelfde probleem of klacht hebben, dan kan het uiteraard zo zijn dat er wellicht aangepast beleid nodig is op bepaalde punten. In dat geval kunnen wij zeker wat voor u betekenen. Schroom dus niet om uw klacht of probleem bij de MR te melden!

Onderwerpen waarover wij meepraten zijn bijvoorbeeld het algemene beleid van de schoolleiding, onderwijskundig beleid, veiligheid en welzijn binnen de school, de organisatie van de school en financiële zaken zoals de begroting. Indien u vragen, opmerkingen e.d. heeft bent u natuurlijk altijd van harte welkom om deze met ons te delen.

U kunt ons bereiken door één van ons aan te spreken of een mail te sturen naar: mrmolenbeek@gmail.com

We hopen van jullie te horen!