Locatie Boekelo (053) 428 15 43 - Locatie Usselo (053) 428 16 08

 

 

Buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen geeft de school geen toestemming aan ouders om hun kind(eren) de lessen te laten verzuimen. Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur van de school verplicht de leerplichtambtenaar hiervan in kennis te stellen.

Uiteraard zullen zich omstandigheden voordoen die het geven van verlof rechtvaardigen.

De school kent daarvoor een regeling voor verlof bij bijzondere omstandigheden. Deze regeling is gebaseerd op richtlijnen die door de wet zijn aangegeven en door de school zijn overgenomen.

Een aanvraag voor verlof dient altijd schriftelijk te worden ingediend bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is op school te verkrijgen of  via de website te downloaden in het rechtermenu

Voor het bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u volstaan met een mondeling verzoek vooraf bij de betreffende groepsleerkracht of bij de directeur.

 

Let op:
volgorde van handelingen bij een verzoek om bijzonder verlof
1. Verzoek neerleggen bij de directeur van de school d.m.v het aanvraagformulier
2. Pas na akkoordverklaring door de directeur uw verlofdagen

 

 

Verlofformulier O.b.s. Molenbeek

klik hier voor het formulier